Treści zamieszczone w słowniku wyjaśniają wybrane zagadnienia związane z branżą elektrotechniczną oraz kwestie, o które najczęściej pytają nas Klienci. Mamy nadzieję, że umożliwi on Państwu sprawne i szybkie wyszukanie potrzebnych zagadnień, a niektóre z nich pomogą w podjęciu decyzji zakupu. Słownik pojęć branżowych będzie ciągle wzbogacany i aktualizowany, dlatego też będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie .

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUVWYZ

 

Amper (A) (ang. ampere) - podstawowa jednostka natężenia prądu elektrycznego w układzie SI.

Amperogodzina (Ah) (ang. ampere-hour) - przenosi prąd o natężeniu jednego Ampera płynący w ciągu jednej godziny.

Aprobata techniczna (ang. approval technical) - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Audyt energetyczny (ang. energetic audit) - analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich efektywności, a co za tym idzie-obniżenia kosztów energii.

 

 

Bezhalogenowe produkty (ang. halogen-free products) -  wyroby, do produkcji których użyte zostały materiały nie zawierające chloru, fluoru, bromu i jodu. Mają mniejszą odporność na ogień, ale przy ich spalaniu nie powstają żadne gazy korozyjne i toksyczne, tylko para wodna i dwutlenek węgla.

Bezpiecznik elektryczny (ang. electrical fuse) - urządzenie zabezpieczające sieć elektryczną i odbiorniki elektryczne przed skutkami nadmiernego obciążenia instalacji elektrycznej.

 

 

Deklaracja Zgodności  (ang. Declaration of Conformity) - oświadczenie dostawcy stwierdzające, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobat techniczną.

 

 

Edison Thomas Alva (1847–1931) - ojciec elektryczności, genialny wynalazca amerykański. W 1879 roku wynalazł żarówkę elektryczną, a w 1882 uruchomił w Nowym Jorku pierwszą na świecie elektrownię miejską. W 1904 roku zbudował akumulator zasadowy niklowo-żelazowy. Założył pierwszy na świecie instytut badań naukowo-technicznych w Menlo Park.

Elektrotechnika (ang.electrotechnics) - dziedzina nauki i techniki związana z elektrycznością. Obejmuje zagadnienia dotyczące energii elektrycznej: wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej.

Elementy wykończeniowe (ang.finishing elements ) - elementy wykorzystywane do łączenia i zakańczania listew elektroinstalacyjnych w estetyczny sposób. Należą do nich łączniki,  kątowniki, trójniki i zakończenia.

Elewacja (ang.elevation) - zewnętrzna ściana budynku inaczej lico budynku. Wyróżniamy ścianę południową, zachodnią, frontową, tylną, boczną, ogrodową.

 

 

Formowanie wtryskowe (ang. injection moulding ) - polega na wtryskiwaniu stopionego tworzywa do formy, w której zastyga (zestala się) w tzw. wypraskę (kształtkę). Formowanie wtryskowe  jest cyklicznym procesem przetwórstwa tworzyw sztucznych w postaci granulatu.

 

 

Gniazdo elektryczne   (ang.electrical outlet) - element instalacji elektrycznej służący do przyłączania do niej odbiorników energii elektrycznej.

 

Treść 3

 

Instalacja elektryczna  (ang. electrical installation) - zespół odpowiednio połączonych kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami przeznaczony do przesyłu, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej. Instalacja elektryczna służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.

Instalacja odgromowa (ang. lightning protection) - instalacja, która chroni obiekty przed porażeniami wynikłymi z wyładowań piorunowych. Stosowana najczęściej w budownictwie mieszkalnym. Instalacja odgromowa odbiera prąd z wyładowań atmosferycznych, pozwalając tym samym na jego neutralizację (uziemienie).

Instalacja piorunochronna (ang. installation of lightning arrester ) - to zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych na budynku, które są odpowiednio połączone ze sobą tworząc ochronę odgromową.

Instalacje teletechniczne (ang. telecommunications systems) - instalacje w skład których wchodzą instalacje RTV, SAT, alarmowe, domofoniczne, wideodomofoniczne, telefoniczne, nagłaśniające i sieci komputerowe.

ISO - skrót od Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.

Izolacja elektryczna (ang. electric insulation) - sposób zabezpieczenia (odseparowania) dwóch sąsiadujących układów w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania. Taka warstwa izolacyjna utrudnia wymianę energii między układem fizycznym a otoczeniem.

 

 

 

Kabel elektryczny (ang. electric cable) - rodzaj przewodu elektrycznego izolowanego, jedno lub wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką. Chroni ona przed przedostaniem się wilgoci lub innych substancji, a także przed  uszkodzem mechanicznym czy porażeniem prądem elektrycznym.

Kierownik Budowy (ang.Construction manager) - osoba wyznaczona przez wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kilowatogodzina (ang. kilowatt-hour) - jednostka energii elektrycznej, określająca ilość energii, jaką urządzenie o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny.

 

 

LAN (ang. Local Area Network) - lokalna sieć komputerowa zawierająca od kilku do kilkudziesięciu stacji rozmieszczonych na niewielkim obszarze.

Listwa elektroinstalacyjna (ang. wire trunking) - element osprzętu elektroinstalacyjnego, służy do prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej w budynkach. Wyróżnia się listwy naścienne oraz przypodłogowe, z przegrodą lub bez przegrody.

Listwy bezhalogenowe (ang. halogen-free wiring turnings) - listwy bezhalogenowe, wykonane są z materiałów, które nie zawierają halogenów tj. chloru, bromu, fluoru i jodu. Przy ich spalaniu nie wydzielają się trujące gazy i kwasy powodujące korozję metali. Takie listwy wykorzystuje się najczęściej w budynkach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych m.in. szpitale, hotele, zakłady przemysłowe z dużym potencjałem zagrożenia czy lotniska.

 

 

 

 

Napięcie (ang. electric voltage) - różnica potencjałów elektrycznych, mierzona w woltach (V).

Niuton (ang. Newton) - to jednostka siły w układzie SI. Siła o wartości 1N odpowiada sile, jaka jest wymagana do nadania ciału o masie 1kg przyśpieszenia równego 1 m/s².

 

 

Opaska kablowa (ang. cable tie) - służy do łączenia wiązek przewodów elektrycznych, rurek, węży i tym podobnych. Opaski kablowe są wyposażone w głowice zapinkowe i profil zębatkowy na całej długości.

Osprzęt  elektroinstalacyjny (ang. wiring accessories) - zestaw elementów o rożnej konstrukcji,  przeznaczony jest do mocowania, łączenia i ochrony przewodów elektrycznych. Należą do niego m.in. rury instalacyjne, listwy instalacyjne, puszki instalacyjne, uchwyty itp.

 

 

Peszel (ang. flexible pipes) - karbowana rura osłonowa do kabli i przewodów elektrycznych. Zapewnia ochronę mechaniczną przewodów wewnętrznych.

Pionurochron (ang. lightning conductor) - urządzenie chroniące budynki przed uderzeniem pioruna.

Polichlorek winylu (ang. Polyvinyl chloride) - PVC to tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji chlorku winylu. Posida dużą odporność chemiczną, wysoka wytrzymałość mechaniczna, jest niepalne i odporne na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Polietylen (ang. Polyethylene) - (PE) tworzywo sztuczne otrzymywane przez polimeryzację etylenu. Polietylen charakteryzuje się doskonałymi właściwościami elektrycznymi, a także odpornością mechaniczną i chemiczną.

Polipropylen(ang. Polipropilene) - (PP) tworzywo termoplastyczne o bardzo dobrych właściwościach elektrycznych oraz odporności mechanicznej. Wykazuje on również dużą odporność chemiczną.

Polska Norma - PN (ang. Polish Standard - PN) - norma krajowa, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną. Oznaczana na zasadzie wyłączności symbolem PN.

Przewód elektryczny (ang. electric cable) - element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny. Może być izolowany lub bez izolacji.

Puszka elektroinstalacyjna (ang. junction box) - służy do łączenia przewodów elektrycznych i jednocześnie do ochrony tych połączeń. Wyróżniamy puszki natynkowe i podtynkowe.

 

 

Rura elektroinstalacyjna (ang. wiring pipes) - rura przeznaczona do rozprowadzania i osłony przewodów instalacji elektrycznych na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. Zapewnia wysoki poziom ochrony mechanicznej kabli i przewodów umieszczonych w ich wnętrzu.

Rura grubościenna (ang. thick-walled pipe) - rura grubościenna PCV chroni instalacje elektryczne przed przepięciami atmosferycznymi. Zabezpiecza budynek przed bezpośrednim działaniem prądu piorunowego.

Rury bezhalogenowe (ang. halogen-free pipes) - rury, do produkcji których użyte zostały materiały nie zawierające halogenów czyli chloru, bromu, fluoru i jodu. Dzięki temu, w przypadku pożaru pod wpływem wysokiej temperatury nie wydzielają się trujące gazy, a w połączeniu z parą wodną nie wytwarzają się korozyjne kwasy.

Rury termokurczliwe (ang. heat shrinkable tubes) - rurki stosowane do wykonywania izolacji elektrycznej, zabezpieczenia mechanicznego i ochrony przed wilgocią. Po podgrzaniu kurczą się i przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane. Dzięki temu tworzą szczelną warstwę o charakterze izolacyjnym.

 

 

 

Specyfikacja techniczna (ang. technical specifications) - dokument ustalający charakterystykę techniczną wyrobów. Obejmuje między innymi terminologię, bezpieczeństwo, cechy funkcjonalne, wymiary, oznaczenia, opakowanie i zastosowanie wyrobu.

Światłowód  (ang. fiber internet) - przeźroczysta zamknięta struktura z włókna szklanego wykorzystywana do propagacji światła jako nośnika informacji. Umożliwa przesyły ogromnych transmisji danych.

 

 

 

Uchwyty do rur (ang. clamps for pipes) - służą do mocowania rur elektroinstalacyjnych. Rozróżniamy uchwyty otwarte i zamykane. Uchwyty zamykane posiadają zatrzask, który dodatkowo zabezpiecza rury elektroinstalacyjne. Uchwyty otwarte posiadają szczęki zacisku, w które są wsuwane rurki.

 

 

V (wolt) (ang. volts ) - jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej w układzie SI.

 

 

Wat (ang. watt) - jednostka mocy w układzie SI. Jest to moc, przy której praca 1 dżula wykonana jest w czasie 1 sekundy.

Wtryskiwanie (ang. injection molding machine) - jest popularną metodą nadawania kształtu tworzywom sztucznym. Materiał w postaci najczęściej granulatu jest podawany do ogrzewanego cylindra, podczas podgrzania uplastycznia się, następnie jest wtryskiwany pod ciśnieniem do zamkniętej formy. Po wtryśnięciu temperatura spada, a tworzywo zestala się, tworząc gotową kształtkę.

Włącznik instalacyjny (ang. circuit breaker) - element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu.

 

 

 

Złączka (ang. pvc fittings ) - inaczej kształtka instalacyjna lub kolano. Występuje w kilku określonych kątach, służy do łączenia rur i zmiany kierunku ich trasy.

 

Dodaj komentarz